KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NUOTOLINIO MOKINIŲ MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
2020-11-03 – 2020-11-06 D. TVARKA
 
Tvarka yra skirta padėti mokyklos bendruomenei pasirengti nuotolinio ugdymo procesui 2020-11-03 – 2020-11-06 d., konkretizuoti Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V – 33 patvirtintą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.
1.     Pamokų tvarkaraštis nekeičiamas.
2.     Priešmokyklinės ir pradinės ugdymo pakopos mokiniams mokymas vyksta įprastu būdu atvykstant į ugdymo įstaigą (pamokos mokykloje).
3.     Pagrindinės ugdymo pakopos mokiniams (6-10 klasė) ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant asinchronines (elektroninis paštas, EDUKA dienynas) ir sinchronines (ZOOM tiesioginės vaizdo konferencijos) komunikacijos priemones. Šias priemones atsižvelgdami į aplinkybes (temos naujumą, sudėtingumą, dėstomo dalyko specifiškumą, mokinių gebėjimus dirbti savarankiškai, rekomendacijas vaizdo konferencijų trukmei, skaičiui per dieną ir kt.), parenka patys mokytojai.
4.     Švietimo pagalba (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo paslaugos) mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.
5.     Sveikatos specialistas dirba įprastu būdu mokykloje.
6.     Neformalusis mokyklos mokytojų organizuojamas ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
7.     Neformalusis ugdymas, teikiamas išorinių paslaugų teikėjų, laikinai nutraukiamas.
8.     Fizinio ugdymo, anglų k., muzikos, tikybos dalykų mokytojai su pradinio ugdymo pakopos mokiniais dirba įprastu būdu mokykloje, su pagrindinės ugdymo pakopos mokiniais – nuotoliniu būdu.
9. Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas kartą per savaitę išduodant suformuotus sauso maisto davinius.