ATMINTINĖ TĖVAMS IR MOKINIAMS!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. AD-1-1335 „Dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) plitimo Kėdainių rajono savivaldybėje prevencijos priemonių“ Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 5-10 klasėse ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu (Mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-73.

Pamokos vyks pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį – pamokų tvarkaraštis ir laikas nesikeičia.

Mokiniai turi prisijungti prie ZOOM programėlės ir pasirinkti tą grupę, kokia tuo metu turi būti pamoka ir dalyvauti pamokose.

Visais rūpimais dėl IKT klausimais kreiptis tel.: +370 69946709.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Mokyklos administracija

Atmintinė mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

1. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 6-10 kl. mokiniams ugdymo procesas nuotoliniu būdu bus organizuojamas pagal 2020–2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščius.

2. Nuotolinio ugdymo (pamokų, specialistų konsultacijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų) aplinkos bus el. dienynas „EDUKA“ ir skaitmeninės platformos „ZOOM“ programėlės. Tai yra mokinių bei mokytojų bendravimo įrankis, šioje aplinkoje vyks ir tiesioginės virtualios (vaizdo) pamokos.

3. Mokytojai e. dienyne „EDUKA“ iš anksto informuoja mokinius apie pasirinktą bendravimo būdą, siekiant įgyvendinti pamokos tikslą ir uždavinius. Pamokos gali būti organizuojamos tiek sinchroniniu, tiek asichroniniu būdu:

3.1. Sinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), kai visi klasės mokiniai ir mokytojas dirba tuo pačiu tvarkaraštyje numatytu pamokos laiku, naudodami sutartas nuotolinio bendravimo priemones. Vykdant sinchroninį mokymą ZOOM platformoje, mokytojas informuoja mokinius tiksliu pamokos metu jungtis tiesioginiam vaizdo susitikimui. Mokinio prisijungimas prie prie tiesioginės nuotolinės pamokos yra privalomas.

3.2. Asinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), kurio metu klasės mokiniai ir mokytojas dirba skirtingu laiku, naudodami sutartas nuotolinio bendravimo priemones (pvz. el. paštą, el. dienyną). Mokinys vykstant asinchroniniam ugdymo procesui turi galimybę dirbti paties pasirinktu laiku ir tempu, pats suplanuodamas veiklą taip, kad atliktų užduotis iki mokytojo nustatyto termino pabaigos. Mokytojo pareiga pateikti užduotis ir nurodyti tikslius jų atlikimo terminus, esant reikalui konsultuoti mokinius dėl užduočių atlikimo.

4. Kiekvienos pamokos turinį mokytojas fiksuos el. dienyne „EDUKA“, įkeldamas nuorodas, failus, pateiktis ir kt.

5. Mokymui(si) naudojami ir mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai.

6. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kaupiamojo balo užduotys ir kt.) vyks mokiniams siunčiant darbus mokytojams į el. dienyną „EDUKA“ arba į jų susikurtas grupes (nurodo mokytojas). Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, asmeninės) fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo aprašu.

7. Mokytojai savo pamokų metu (pagal tvarkaraštį) mokiniams bus pasiekiami ZOOM skaitmeninėje platformoje.

9. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie el. dienyno „EDUKA“, perskaityti pateiktą informaciją, laiku atlikti nurodytas užduotis, dalyvauti mokytojo nurodytose tiesioginėse pamokose ZOOM platformoje.

10. Mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja informacinių technologijų mokytojas.

11. Švietimo pagalbos specialistai (socialiniai pedagogai, spec. pedagogai, logopedas) pagalbą teiks nuotoliniu būdu.

12. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalba bus teikiama per atskirų dalykų pamokas (pagal tvarkaraštį) bendradarbiaujant su dalykų mokytojais arba po pamokų. Specialieji pedagogai, pamokoje dalyvaus tiesiogiai arba pakvies mokinius į asmeninius pokalbius.

13. Socialiniai pedagogai užtikrins nemokamo maitinimo organizavimą (sausų davinių teikimą) socialinę paramą gaunančioms šeimoms.

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prieš pamokas turi informuoti klasių vadovus pranešimu el. dienyno „EDUKA“ aplinkoje arba trumpąja SMS žinute apie vaiko ligą ir/ar negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuotis su dalykų mokytojais gali darbo dienomis 8.00-15.00 val. el. dienyno „EDUKA“ aplinkoje (siunčiant pranešimus) bei virtualioje mokymosi aplinkoje.