MOKINIŲ PSICHOLOGINĖ SAVIJAUTA COVID-19 PANDEMIJOS METU

Koronaviruso plitimas, jį lydintis karantinas, socialinių kontaktų ribojimai ir ekonominės pasekmės reikšmingai veikia ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų bei paauglių savijautą. Šeimos gyvenimo, mokymosi, neformalaus ugdymo proceso ir laisvalaikio pasikeitimai gali vaikams kelti daug streso ir sunkių išgyvenimų. Plačiau skaitykite Psichotraumatologijos centro parengtose rekomendacijose mokykloms ir mokiniams.

SVARBI INFORMACIJA!

Pradinių klasių mokytojai nustatytas koronoviruso susirgimas. Todėl lapkričio 23 dieną (pirmadienį) mokykloje bus vykdoma patalpų dezinfekcija. Pradinių klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į mokyklos vadovą, klasės auklėtojus.

Pirmadienį pateiksime išsamesnę informaciją.

Būkime sveiki!          

Buvusio mokyklos direktoriaus Stasio Kmitos 90-metis

Kas slepiasi kaskart už vardo,

Kai jį tari mintim iš lėto,

Kokie jausmai krūtinėj nardo

Ir skonis koks ant lūpų lieka?

Žmogus už vardo stovi drąsiai,

Kai jis tą vardą kėlė, kūrė,

Kai vardas tariamas negeso,

Kai glaudė žmones jis ir būrė…

Sveikinimus buvusiam mokyklos direktoriui garbingo 90-tojo gimtadienio proga Stasiui Kmitai perduoda dabartinė mokyklos direktorė Rasa Lemkė ir visa Truskavos pagrindinės mokyklos bendruomenė.

…„Lai bus gyvenimas beribis, platus lyg upė be krantų“…

ATMINTINĖ TĖVAMS IR MOKINIAMS!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. AD-1-1335 „Dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) plitimo Kėdainių rajono savivaldybėje prevencijos priemonių“ Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 5-10 klasėse ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu (Mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-73.

Pamokos vyks pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį – pamokų tvarkaraštis ir laikas nesikeičia.

Mokiniai turi prisijungti prie ZOOM programėlės ir pasirinkti tą grupę, kokia tuo metu turi būti pamoka ir dalyvauti pamokose.

Visais rūpimais dėl IKT klausimais kreiptis tel.: +370 69946709.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Mokyklos administracija

Atmintinė mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

1. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 6-10 kl. mokiniams ugdymo procesas nuotoliniu būdu bus organizuojamas pagal 2020–2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščius.

2. Nuotolinio ugdymo (pamokų, specialistų konsultacijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų) aplinkos bus el. dienynas „EDUKA“ ir skaitmeninės platformos „ZOOM“ programėlės. Tai yra mokinių bei mokytojų bendravimo įrankis, šioje aplinkoje vyks ir tiesioginės virtualios (vaizdo) pamokos.

3. Mokytojai e. dienyne „EDUKA“ iš anksto informuoja mokinius apie pasirinktą bendravimo būdą, siekiant įgyvendinti pamokos tikslą ir uždavinius. Pamokos gali būti organizuojamos tiek sinchroniniu, tiek asichroniniu būdu:

3.1. Sinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), kai visi klasės mokiniai ir mokytojas dirba tuo pačiu tvarkaraštyje numatytu pamokos laiku, naudodami sutartas nuotolinio bendravimo priemones. Vykdant sinchroninį mokymą ZOOM platformoje, mokytojas informuoja mokinius tiksliu pamokos metu jungtis tiesioginiam vaizdo susitikimui. Mokinio prisijungimas prie prie tiesioginės nuotolinės pamokos yra privalomas.

3.2. Asinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), kurio metu klasės mokiniai ir mokytojas dirba skirtingu laiku, naudodami sutartas nuotolinio bendravimo priemones (pvz. el. paštą, el. dienyną). Mokinys vykstant asinchroniniam ugdymo procesui turi galimybę dirbti paties pasirinktu laiku ir tempu, pats suplanuodamas veiklą taip, kad atliktų užduotis iki mokytojo nustatyto termino pabaigos. Mokytojo pareiga pateikti užduotis ir nurodyti tikslius jų atlikimo terminus, esant reikalui konsultuoti mokinius dėl užduočių atlikimo.

4. Kiekvienos pamokos turinį mokytojas fiksuos el. dienyne „EDUKA“, įkeldamas nuorodas, failus, pateiktis ir kt.

5. Mokymui(si) naudojami ir mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai.

6. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kaupiamojo balo užduotys ir kt.) vyks mokiniams siunčiant darbus mokytojams į el. dienyną „EDUKA“ arba į jų susikurtas grupes (nurodo mokytojas). Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, asmeninės) fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo aprašu.

7. Mokytojai savo pamokų metu (pagal tvarkaraštį) mokiniams bus pasiekiami ZOOM skaitmeninėje platformoje.

9. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie el. dienyno „EDUKA“, perskaityti pateiktą informaciją, laiku atlikti nurodytas užduotis, dalyvauti mokytojo nurodytose tiesioginėse pamokose ZOOM platformoje.

10. Mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja informacinių technologijų mokytojas.

11. Švietimo pagalbos specialistai (socialiniai pedagogai, spec. pedagogai, logopedas) pagalbą teiks nuotoliniu būdu.

12. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalba bus teikiama per atskirų dalykų pamokas (pagal tvarkaraštį) bendradarbiaujant su dalykų mokytojais arba po pamokų. Specialieji pedagogai, pamokoje dalyvaus tiesiogiai arba pakvies mokinius į asmeninius pokalbius.

13. Socialiniai pedagogai užtikrins nemokamo maitinimo organizavimą (sausų davinių teikimą) socialinę paramą gaunančioms šeimoms.

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prieš pamokas turi informuoti klasių vadovus pranešimu el. dienyno „EDUKA“ aplinkoje arba trumpąja SMS žinute apie vaiko ligą ir/ar negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuotis su dalykų mokytojais gali darbo dienomis 8.00-15.00 val. el. dienyno „EDUKA“ aplinkoje (siunčiant pranešimus) bei virtualioje mokymosi aplinkoje.

Olympis 2020 rudens sesija

Informuojame, kad edukaciniai konkursai „Olympis 2020 – Rudens sesija“ prasidėjo!

Dalyvių laukia naujos įdomios užduotys bei prizai!

Konkursai vyksta lapkričio 1-30 d. Dalyvauti galima bet kurią dieną bet kuriuo patogiu metu mokyklos kompiuterių klasėje arba namuose.

Mokinių registracija galima iki konkursų pabaigos (lapkričio 30 d.). Dar nevėlu pasiūlyti mokiniams dalyvauti konkursuose.

Konkursai „Olympis“ vyksta nuotoliniu būdu svetainėje www.olympis.lt, dalyvauti galima ne tik mokykloje, bet ir namuose. Todėl jeigu atsitiktų taip, kad Jūsų mokykloje būtų paskelbtas karantinas, mokiniai galėtų dalyvauti namuose. 

Naudinga informacija mokytojams: informacija apie apmokėjimąinstrukcija mokytojamsklausimai ir atsakymai.

Linkime gerų rezultatų! 🙂

Pagarbiai,
Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriai


KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NUOTOLINIO MOKINIŲ MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
2020-11-03 – 2020-11-06 D. TVARKA
 
Tvarka yra skirta padėti mokyklos bendruomenei pasirengti nuotolinio ugdymo procesui 2020-11-03 – 2020-11-06 d., konkretizuoti Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V – 33 patvirtintą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.
1.     Pamokų tvarkaraštis nekeičiamas.
2.     Priešmokyklinės ir pradinės ugdymo pakopos mokiniams mokymas vyksta įprastu būdu atvykstant į ugdymo įstaigą (pamokos mokykloje).
3.     Pagrindinės ugdymo pakopos mokiniams (6-10 klasė) ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant asinchronines (elektroninis paštas, EDUKA dienynas) ir sinchronines (ZOOM tiesioginės vaizdo konferencijos) komunikacijos priemones. Šias priemones atsižvelgdami į aplinkybes (temos naujumą, sudėtingumą, dėstomo dalyko specifiškumą, mokinių gebėjimus dirbti savarankiškai, rekomendacijas vaizdo konferencijų trukmei, skaičiui per dieną ir kt.), parenka patys mokytojai.
4.     Švietimo pagalba (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo paslaugos) mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.
5.     Sveikatos specialistas dirba įprastu būdu mokykloje.
6.     Neformalusis mokyklos mokytojų organizuojamas ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
7.     Neformalusis ugdymas, teikiamas išorinių paslaugų teikėjų, laikinai nutraukiamas.
8.     Fizinio ugdymo, anglų k., muzikos, tikybos dalykų mokytojai su pradinio ugdymo pakopos mokiniais dirba įprastu būdu mokykloje, su pagrindinės ugdymo pakopos mokiniais – nuotoliniu būdu.
9. Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas kartą per savaitę išduodant suformuotus sauso maisto davinius.

Mokomės su džiaugsmu

STEAM mokymo esmė yra ugdyti kritinį mąstymą atliekant inžinerijos bei technologijų užduotis pasitelkiant matematiką, gamtos mokslus ir meną. Menas yra patirtų įvykių interpretacija, gamtos mokslai eksperimentais grindžiama analitinė veikla. Abu randasi iš stebėjimo ir koja kojon žengia su  technologijomis, inžinerija, matematika ir menu.

  Smagu, pjaustant vaisius sužinoti apie trupmenas ir suprasti, kaip senovės graikai priartėjo prie minties apie atomą. Atliekant bandymus su magnetu išsiaiškinti, kaip veikia  žemės magnetinės jėgos. O piešiant grafito piešinius suprasti, kad jie praleidžia tiek elektros srovės, kad yra pajėgūs uždegti net elektros lemputę.

  STEAM klubo užsiėmimų metu kūrybinės užduotys, eksperimentai atliekami naudojant projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, gamtamokslinės spintos priemones, patinka mokiniams, nes skatina domėtis mokslo pradmenimis, kurie pateikiami patraukliai ir pramogaujant. Tegul mokymasis būna kūrybiškas.

Pradinio ugdymo mokytoja D. Ivanauskienė

Mokomės iš kino

   Rugsėjo pabaigoje priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams teko puiki proga Panevėžio kino teatre susipažinti su bene garsiausiu visų laikų šunimi – Lese.

  Iš Eric Knight kūrinio nužengusi  Lesė sugrįžo į kino ekranus! 1938-ais metais pirmąsyk aprašyta neįtikėtina Lesės ir mažo berniuko draugystė laikoma viena sėkmingiausių visų laikų istorijų apie gyvūnus. Ją žino mūsų seneliai ir tėvai su ja susipažinome ir mes.

  Džiaugiamės galėję išvysti šiuolaikinę Lesės istorijos versiją, kuri paskatino mus susimąstyti ir tapo puikia medžiaga, literatūros, pasaulio pažinimo pamokoms, klasės valandėlių pokalbiams ir padėjo mums suprasti, kokie svarbūs dalykai yra  draugystė, ryžtas, meilė ir ištikimybė.

Pradinio ugdymo mokytoja D. Ivanauskienė

Dėmesio!

Nuo lapkričio 1 dienos įsigaliojus mokinių pavėžėjimo lengvatai, vietinio susisiekimo maršrutais mokiniai galės važiuoti nemokamai. Tai galios ir miesto, ir priemiesčio reguliariais maršrutais vykstantiems mokiniams.  

Mokiniai vairuotojui turės pateikti galiojantį mokinio pažymėjimą ir tik tada gaus nemokamą važiavimo bilietą.

Mokiniai, kurie važiuoja tarpmiestiniais autobusais, kaip ir iki šiol, gaus išlaidų kompensaciją. Tereiks pateikti pirktus bilietus švietimo ar socialinei įstaigai.

Ši lengvata yra papildoma savivaldybės dotacija šeimoms, auginančioms vaikus. Tam iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto bus skiriama 40 tūkstančių eurų per mėnesį.

Jums tereikia pasirūpinti, kad mokiniai turėtų galiojančius mokinio pažymėjimus.

Patogaus važiavimo. 

Judumo savaitė mokykloje

Rugsėjo 16 – 22 dienomis visa Europa minėjo judumo savaitę. Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje, šios aktyvios savaitės nepraleido ir Truskavos pagrindinė mokykla. Kiekviena savaitės diena buvo aktyvi, įdomi ir kitokia. Rugsėjo 16-ąją vyko 6 klasės žygis „Žingsniuokime kartu“. Rugsėjo 21-ają buvo suorganizuotos 7-8 klasių kvadrato varžybos. Rugsėjo 22-ąją vyko aktyviosios pertraukos, kurių metu mokiniai buvo kviečiami pasimankštinti lauke.  

Fizinio ugdymo mokytojas Paulius Zujevas

Mokslo ir žinių diena

Nuo pat pirmo rugsėjo –
Tu gyvybė mana,
Mažas kūnas, nušvitęs
Pažinimo aistra.
 
Nedrąsus pirmas žingsnis
Pro atvertas duris -
Ilgesys visas dingo,
Grąžinai man viltis!
 
Mano vasaros ilgos,
O žiedų nėriniai
Neramina, nešildo -
Tylūs, laukia takai.
 
Aš gyventi nemoku,
Kai tarp sienų manų,
Nedainuoji, nešoki
Neskrajoji drugiu...

Džiaugiamės sulaukę rugsėjo 1-osios dienos šventės – ypatingos, neįprastos, tačiau tuo pačiu tokios pat jaukios, kaip daugelis prieš tai buvusių Truskavos pagrindinėje mokykloje. Miela žvelgti į pažįstamus veidus, smalsu minioje išskirti nedrąsius naujokų žvilgsnius… Rugsėjis vėl mus sujungė, subūrė, suartino… Būkime draugais ir klasėse, ir koridoriuose. Vertinkime buvimą kartu, kurio jau buvome išsiilgę. Saugokime, mylėkime vienas kitą ir drauge puoškime mokyklą draugiškumu, supratingumu, pastangomis, darbais! Sveiki sugrįžę!

Rugsėjo 1-osios dienos šventė

Mieli mokiniai ir tėveliai,

Maloniai kviečiame Jus paminėti Mokslo ir žinių dieną mūsų mokykloje. Šventė vyks rugsėjo 1-ąją dieną 10 val.

Atsižvelgiant į sudėtingą koronaviruso sąlygotą epidemiologinę situaciją visoje šalyje, šventė bus organizuojama mokyklos kieme. Siekiant saugumo, atsisakoma gražios tradicijos pradėti mokslo metų atidarymą mokyklos bendruomenei skirtomis mišiomis. Dalyvių prašome atsakingai rūpintis savo ir aplinkinių sveikata bei nepamiršti apsauginių veido kaukių dėvėjimo ir rekomenduojamos fizinės distancijos laikymosi.

Mokyklos administracija

PIRMOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

                      Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

                      Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai(globėjai) turi pateikti prašymus socialinės paramos šeimai seniūnijoje (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą).

                      Pirmų klasių mokiniams nemokami pietūs bus skiriami nevertinant šeimos pajamų. Į mokyklą atvykti ir pildyti dokumentų NEREIKIA.

Konkursas

Kėdainių rajono savivaldybė skelbia konkursą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. lapkričio 30 d. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, kokius, kur ir iki kada reikia pateikti dokumentus, sužinosite Kėdainių rajono savivaldybės svetainėjewww.kedainiai.lt, skyrelyje Konkursai.

Pramoginė išvyka į Lokės pėdą

Paskutinę mokslo metų dieną, po ilgo karantino ir sėdėjimo namuose, penktos ir septintos klasių mokiniai su klasės vadove, susiruošė papramogauti nuotykių parke „Lokės pėda“ .

 Pusdienis „Lokes pėdoje“ praėjo puikiai. Išmėginome savo jėgas įveikiant vis sudėtingesnes trasas, nugalėdami savo vidines baimes. Patyrėme netikėtų įspūdžių skrisdami per upelį – tai tarsi akimirka šokant parašiutu ir pojūtis, kaip teisingai pasiekti žemę.

Tai buvo nuotaikingai ir aktyviai praleistas laisvalaikis gamtoje. Geros vasaros visiems!

Klasės vadovė Ramunė Steponavičienė

Dešimtokų išleistuvės

Iš praeities
Staiga prisiminimai
Seni išplauks
Ir prieš akis ilgai –
Šlamės klevai
Toj rudenio alėjoj,
Švies mokykla –
Sena, baltais langais…

Birželio 19 d. Truskavos pagrindinėje mokykloje vyko atsisveikinimas su dešimtokais.  Klasės vadovė M. Žižiūnienė savo auklėtinius skatino siekti užsibrėžtų tikslų ir svajonių, linkėjo sėkmės ir prašė nepamiršti mokyklos. Mokyklos direktorė pasveikino dešimtokus baigus vieną gyvenimo etapą – pagrindinę mokyklą – ir pradėjus naują. Dalykų mokytojai palinkėjo gerų atostogų, meilės, išbandymų, nepasiduoti gyvenimo siunčiamiems sunkumams ir drąsiai žengti į priekį. Ši graži mokyklinė cereremonija, pasibaigusi jautriomis tėvelių ir mokinių ašaromis, turėjo smagų tęsinį – išvyką į Skinderiškio dendrologinį parką.

Dešimtokai su savo geriausiais mokyklos draugais išvyko į pažintinę kultūrinę kelionę po Skinderiškio parką. Čia mokiniai turėjo galimybę aktyviai papramogauti, užfiksuoti puikias savo šventės akimirkas nuotraukose, susipažinti su retais sausumos ir vandens augalais, pasigrožėti nuo apžvalgos bokštelių atsiveriančiais gamtos vaizdais, pasidžiaugti atokvėpio minutėle.

Dešimtos klasės mokiniams linkime gero kelio naujame gyvenimo etape!

Mokinių savivaldos apdovanojimuose – Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos vardas

Bene, kiekvienos mokyklos siekis – turėti aktyvius, iniciatyvius, entuziastingus mokinius, norinčius bei gebančius dalyvauti įvairiose moksleiviškose veiklose. Džiaugiamės turėdami stiprią mokinių komandą – Kėdainių rajono mokinių tarybos apdovanojimuose Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių taryba nominuota kaip stabiliausia. Sveikiname ir linkime neprarasti energijos tolesniuose darbuose!

Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos koordinatorė Asta Butrimaitė

Maisto sauga vasaros metu

Vasarą registruojama daugiau per maistą plintančių žarnyno infekcijų


Žarnyno infekcines ligas dažniausiai sukelia virusai (rotavirusai, norovirusai) ir bakterijos (salmonelės, kampilobakterijos, jersinijos ir kt). Virusai dažniausiai plinta per užterštą aplinką, bakterijos – per maistą. Bakterijų sukeliančių žmogui žarnyno užkrečiamąsias ligas, gali būti žalioje mėsoje, paukštienoje, subproduktuose, žaliame karvės ar ožkos piene, kiaušiniuose ir ant jų, taip pat ant daržovių ir vaisių. Maistas gali būti užterštas jį perdirbant, netinkamai laikant, nesilaikant maisto ruošimo bei asmens higienos taisyklių, naudojantis netinkamai išplautais įrankiais, indais, pjaustymo lentelėmis.  Šiluma, skysta, baltyminė terpė – tai sąlygos, kurios yra palankios bakterijoms. Jau per 30 min. jų skaičius padvigubėja, o po  kelių valandų jų prisigamina tiek daug, kad maistas gali tapti ligos priežastimi.

 • maistą ruoškite tik švariomis rankomis;
 • vaisius, daržoves, kiaušinius, žalią mėsą kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu;
 • pagaminę maistą, nuvalykite visus virtuvės paviršius, išplaukite įrankius ir indus;
 • nuolat nukenksminkite kempinėles, šluostes, jas virinant ar pamerkiant į buityje naudojamus dezinfekuojančius tirpalus;
 • maistą gaminkite ir laikykite taip, kad bakterijos, esančios žaliuose produktuose, nepatektų į jau paruoštą maistą, kuris bus vartojamas be papildomo terminio apdorojimo;
 • žalią mėsą, žuvį, daržoves, gatavus produktus pjaustykite  ant atskirų lentelių;
 • šaldytuve maistą laikykite taip,  kad vartojimui paruoštas maistas nesiliestų su žaliais produktais;
 • gyvūninės kilmės produktus (mėsą, kiaušinius, žuvį ir kt.) gerai išvirkite ar iškepkite (bakterijos žūva jau 70°C temperatūroje);
 • nepalikite paruošto maisto kambario temperatūroje ilgiau nei 2 valandas. Maistą geriausia laikyti šaltai. Karštus patiekalus iki pateikimo laikykite ne žemesnės kaip 60 °C temperatūroje;
 • šaldytuve ilgiau stovėjusį maistą prieš vartojimą pakaitinkite;
 • nevartokite pasenusio, su pasibaigusiu galiojimo terminu, maisto;
 • atitirpinkite užšaldytą maistą šaldytuve, o ne kambario temperatūroje.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė