Mokyklos tarybos nuostatai

TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Mokyklos taryba- aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (arba globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
1.2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais aktais, LR Švietimo ministerijos dokumentais, Truskavos pagrindinės mokyklos nuostatais, Kėdainiu rajono savivaldybės švietimo tarnybos dokumentais.
1.3. Mokyklos taryba – demokratiniais principais savo veiklą grindžianti organizacija.
1.4. Pedagogus į mokyklos tarybą siūlo mokytojų taryba, mokinius klasių taryba, tėvus – balsavimo būdu išrenka tėvų visuotinio susirinkimo metu.
1.5. Mokyklos taryboje dalyvauja 4 mokytojai, 8 tėvai ir 3 moksleiviai. Mokyklos tarybos veikloje narių teisėmis nedalyvauja direktorė ir pavaduotojas ugdymui.
1.6. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklos reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorė turi teisę prašyti svarstyti iš naujo ir priimti racionalius nutarimus, kurie yra pagrįsti demokratiniais santykiais.

2. Pagrindinė veikla

2.1. Mokyklos taryba nustato veiklos perspektyvas, pagrindines darbo sritis, aprobuoja veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.
2.2. Aptaria pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos ugdymo veiklos ir renginių organizavimo.
2.3. Teikia pasiūlymus mokyklos direktorei priimant darbuotojus, vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
2.4. Pedagogų tarybos teikimu sprendžia moksleivio šalinimo iš mokyklos klausimą.
2.5. Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
2.6. Skiria atstovus į pedagogų atestacijos ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisijas.
2.7. Kontroliuoja mokyklos veiklą ir finansinę veiklą.
2.8. Nusprendžia klasių dalijimą į grupes ugdymo plane numatytais atvejais.
2.9. Teikia siūlymus dėl pasirenkamųjų dalykų mokymo , papildomo ugdymo organizavimo.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą.
3.2. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos komisijos.

4. Vadovavimas

4.1. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu.
4.2. Mokyklos direktorius tarybos veikloje dalyvauja be balsavimo teisės, tačiau tarybos nariu nerenkamas.
4.3. Mokyklos tarybos posėdis teisėtas, kai dalyvauja 2/3 jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
4.4. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per mokslo metus. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, mokyklos administracija, mokytojai ir kiti. Esant reikalui posėdžių gali būti daugiau, gali būti sušauktas neeilinis mokyklos tarybos posėdis.

5. Savitarpio santykiai ir ryšiai

5.1. Mokyklos taryba kartu su mokiniais ir administracija sprendžia visus mokyklai aktualius klausimus.
5.2. Mokyklos taryba gali palaikyti ryšius su miesto savivaldybe, kitų mokyklų bei centrų savivaldos organais, visuomeninėmis organizacijomis.

6. Atsakomybė

6.1. Mokyklos tarybos nariai (pirmininkas) už tarybos veiklą atsiskaito mokyklos bendruomenei mokslo metų pabaigoje.

7. Reorganizavimas ir likvidavimas

7.1. Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, į 3 posėdžius (iš eilės) nesusirinkus kvorumui, reikalaujant 2/3 mokyklos bendruomenės narių, likviduojant mokyklą.
7.2. Mokyklos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklos tarybos arba reorganizuojantį mokyklą.

Nuostatai aprobuoti mokyklos tarybos posėdyje 2006 – 08 – 31