Biblioteka

Informacijos centras, kasmet atnaujinantis spaudinių fondus; bibliotekos personalo darbas su skaitytojais yra kompiuterizuotas, naudojant kompiuterinę programą ENTIUM.

Mokyklos pirmame aukšte veikia skaitykla. Čia sutelkta naujausia informacinė literatūra (enciklopedijos, žodynai, žinynai, informaciniai šaltiniai elektroninėse laikmenose, periodiniai spaudiniai), yra 2 kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams ir mokytojams (informacijos paieška internete, CD).

Yra galimybė mokomąsias kompiuterines programas naudoti per pamokas, ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, įgyvendinant informacinių įgūdžių ugdymo programą 1-10 klasėse.

Biblioteka rengia literatūros, moksleivių darbų kūrybines parodas, organizuoja popietes, konkursus, bibliotekos savaites mokykloje, profesinio orientavimo valandėlės.