Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau –Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Komisija savo veiklą organizuoja pagal metų veiklos planą.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Į Komisijos sudėtį įtraukiami motyvuoti, pozityvių nuostatų turintys asmenys, gebantys atskleisti vaiko potencialą, dirbti komandoje, išmanantys įvairaus vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, prevencinės veiklos specifiką.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas:  Asta Butrimaitė, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotojas: Regina Ginaitienė, specialioji pedagogė.

Sekretorė: Ema Butkevičiūtė, kūno kultūros mokytoja.

Nariai:

Ramunė Steponavičienė, socialinis pedagogas, logopedas.

Nomeda Ulickienė, psichologas.

Aurita Kananovičienė, 4 klasės vadovas, pradinių klasių mokytojas.

Vaiva Kotinskienė, 10 klasės vadovas, anglų kalbos mokytojas.

Kristina Bartašiūtė, sveikatos priežiūros specialistas.

 

Truskavos pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas:  VGK komisijos aprašas